Login

Terms & Conditions

Scherpe prijzen

24/7 échte service

Ons team vergelijkt, regelt en ontzorgt

NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN

DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS OF THE FENEX (Netherlands Association for Forwarding and Logistics)

deposited at the Registry of the District Courts at Amsterdam and Rotterdam on 1 May 2018

Definities

Artikel 1. Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Expediteur zich ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Expediteur zich op eigen naam of op naam van Opdrachtgever heeft verbonden;
 2. Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Expediteur voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht;
 3. Expediteur: de natuurlijke of rechtspersoon die Diensten voor Opdrachtgever verricht en die gebruik maakt van deze Voorwaarden, onder welke persoon niet uitsluitend wordt verstaan de expediteur als bedoeld in Boek 8 BW;
 4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van Diensten aan de Expediteur geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling;
 5. Overeenkomst: de door de Expediteur en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Expediteur uit te voeren Diensten, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken;
 6. Overmacht: alle omstandigheden die de Expediteur redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan de Expediteur de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen;
 7. Voorwaarden: deze Nederlandse Expeditievoorwaarden.
 8. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Expediteur, diens hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde zaken.

Werkingssfeer

Artikel 2. Werkingssfeer

 1. Deze Voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten Diensten door de Expediteur, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze Voorwaarden van toepassing.
 2. Voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.
 3. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van deze Voorwaarden.

Artikel 3. Derden

De Opdrachtgever laat aan de Expediteur de vrije hand om ter uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen en de (algemene) voorwaarden van die Derden voor rekening en risico van Opdrachtgever te aanvaarden, tenzij met de Opdrachtgever anders is overeengekomen. Expediteur is verplicht om op verzoek van Opdrachtgever (een kopie van) de (algemene) voorwaarden waaronder hij met die Derden heeft gecontracteerd aan Opdrachtgever te overhandigen.

Tot stand komen van de overeenkomst

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

1. Alle door de Expediteur gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover Expediteur deze schriftelijk heeft bevestigd of Expediteur met de uitvoering van de Diensten is aangevangen.

Douanewerkzaamheden

Artikel 5. Douanewerkzaamheden

 1. Het aan de Expediteur verstrekken van gegevens, die redelijkerwijze worden verstrekt voor het verrichten van douaneformaliteiten, houdt opdracht daartoe in, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze opdracht wordt door Expediteur aanvaard door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging of doordat de Expediteur aanvangt met de uitvoering van de douaneformaliteiten. Expediteur is nooit verplicht een opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten te aanvaarden.
 3. Indien Expediteur bekend raakt met gegevens of omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat Opdrachtgever niet voldaan heeft aan artikel 9 lid 3 van deze Voorwaarden (onjuiste en / of onvolledige gegevens en / of documenten ter beschikking heeft gesteld) en op basis waarvan Expediteur de opdracht tot het verrichten van douaneformaliteiten niet zou hebben aanvaard, is Expediteur te allen tijde gerechtigd deze opdracht, al dan niet vastgelegd in een aanvullende overeenkomst en/of machtiging, zonder verplichting tot schadevergoeding, te beëindigen en niet (verder) uit te voeren.

Vergoedingen en overige kosten

Artikel 6. Vergoedingen

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte) geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.) een verhoging ondergaan, is Expediteur gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De Expediteur dient de wijzigingen te kunnen aantonen.
 2. Indien door de expediteur all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de Expediteur komen.
 3. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaats- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
 4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de Expediteur niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Expediteur aanspraak op bijbetaling. Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Expediteur heeft moeten maken teneinde de prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor de door de Expediteur te verrichten prestaties.
 5. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Expediteur en Derden gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de Dienst wordt verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de Opdrachtgever aan de Expediteur worden vergoed.
 6. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Expediteur, komen bij onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, wachtkosten enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer de Expediteur het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen. De Expediteur dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen.

Verzekering

Artikel 7. Verzekering

 1. Verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de Opdrachtgever afgesloten na aanvaarding door de Expediteur van de uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Opdrachtgever, waarin Opdrachtgever de te verzekeren zaken en de te verzekeren waarde duidelijk specificeert. Opgaaf van de waarde of het belang alleen is niet voldoende.
 2. De Expediteur zal de verzekering (doen) onderbrengen bij een verzekeraar / verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon. Voor de gegoedheid van de verzekeraar / verzekeringsmakelaar / assurantietussenpersoon is de Expediteur niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
 3. De Expediteur is, wanneer hij bij de uitvoering van de Diensten gebruik maakt van materialen, zoals bokken, kranen, vorkheftrucks en andere werktuigen, die niet standaard onder zijn uitrusting vallen, gerechtigd voor rekening van de Opdrachtgever een verzekering te sluiten, die de risico’s dekt die voor de Expediteur uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien. Waar mogelijk pleegt de Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever over het gebruik van dergelijke materialen. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent.

Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8. Aflevertijd, wijze van verzending en route

 1. Enkele vermelding door de Opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt de Expediteur niet. Tijden van aankomst zijn geen fatale termijnen en worden door de Expediteur niet gegarandeerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de Opdrachtgever daaromtrent bij zijn opdracht geen bepaalde voorschriften heeft gegeven, zijn de wijze van verzending en de route ter keuze van de Expediteur, waarbij deze steeds de documenten kan aannemen, die bij de ondernemingen, met welke hij ter uitvoering van de hem gegeven opdracht contracteert, gebruikelijk zijn.

Artikel 9. Aanvang van de Diensten

 1. De Opdrachtgever is verplicht de Zaken in deugdelijke verpakking op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van de Expediteur of een Derde te stellen.
 2. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur omtrent de Zaken alsmede omtrent de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen en documenten te verschaffen, waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor de Expediteur van belang zijn. Indien de Zaken en/of werkzaamheden onderworpen zijn aan overheidsbepalingen, waaronder begrepen douaneen accijnsbepalingen en belastingvoorschriften, dient de Opdrachtgever tijdig alle inlichtingen en documenten te verstrekken die voor de Expediteur noodzakelijk zijn om aan die bepalingen te voldoen.
 3. De Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem verstrekte gegevens en documenten juist en volledig zijn en dat alle instructies en ter beschikking gestelde Zaken in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. De expediteur is niet gehouden doch wel gerechtigd te onderzoeken of de hem gedane opgaven juist en volledig zijn.

Artikel 10. Behandeling van Zaken

 1. Alle manipulaties zoals controleren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz. en in ontvangst nemen onder gerechtelijke expertise geschieden uitsluitend op uitdrukkelijk voorschrift van de Opdrachtgever en tegen vergoeding van de kosten.
 2. Ongeacht het in lid 1 bepaalde is de Expediteur gerechtigd, maar niet verplicht, om op eigen gezag voor rekening en risico van de Opdrachtgever alle maatregelen te treffen, die hij in het belang van laatstgenoemde nodig acht. Waar mogelijk overlegt de Expediteur vooraf met de Opdrachtgever. Indien dit niet mogelijk is, neemt de Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, van de genomen maatregelen en de daaraan verbonden kosten.
 3. De Expediteur is geen deskundige met betrekking tot de Zaken. De Expediteur is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige opgave van de Expediteur met betrekking tot de toestand, aard of kwaliteit van de Zaken of ten aanzien van overeenstemming van monsters met de Zaken.

Aansprakelijkheid

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Alle Diensten geschieden voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 2. De Expediteur is – onverminderd het bepaalde in artikel 17 – niet aansprakelijk voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade is ontstaan door schuld of nalatigheid van de Expediteur of diens ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van de Expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schade-oorzaak. Met inachtneming van voornoemde limiet zal in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de Overeenkomst begrepen Zaken de aansprakelijkheid verder zijn beperkt tot 4 SDR per kg beschadigd, in waarde verminderd of verloren gegaan brutogewicht.
 4. De door de Expediteur te vergoeden schade zal nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de Zaken, bij ontbreken waarvan de door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde zal gelden op het moment dat de schade is ontstaan.
 5. De Expediteur is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële schade hoe ook ontstaan.
 6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade ontstaat waarvoor de Expediteur niet aansprakelijk is, dient de Expediteur zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van deze Voorwaarden, in te spannen om de schade van de Opdrachtgever te verhalen op degene die voor de schade aansprakelijk is. De Expediteur is gerechtigd de daarbij gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Desgevraagd staat de Expediteur zijn aanspraken op de door hem ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden aan de Opdrachtgever af.
 7. De Opdrachtgever is tegenover de Expediteur aansprakelijk voor alle schade – waaronder maar niet beperkt tot materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, boeten, interesten, alsmede straffen en verbeurdverklaringen, daaronder begrepen gevolgen wegens niet of niet tijdige aanzuivering van douanedocumenten en aanspraken wegens productaansprakelijkheid en/of intellectuele eigendomsrechten – die de Expediteur direct dan wel indirect lijdt ten gevolge van onder meer de niet nakoming door Opdrachtgever van enige verplichting op grond van de Overeenkomst of op grond van toepasselijke nationale en/of internationale wet- en regelgeving, ten gevolge van enig voorval dat in de risicosfeer van Opdrachtgever is gelegen, alsmede ten gevolge van de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever en/of diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde en/of werkzame derden.
 8. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel de Expediteur als de Opdrachtgever, die verband houden met of voortvloeien uit de in het vorige lid bedoelde schade.
 9. De Expediteur, die niet zelf vervoert, is, ook in geval all-in respectievelijk forfaitaire tarieven zijn overeengekomen, niet als vervoerder, maar steeds als doen vervoerder volgens titel 2 afdeling 3 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk, waarbij de aansprakelijkheid wordt beheerst door deze Voorwaarden.
 10. Indien de Expediteur door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van bij de uitvoering van de Diensten ontstane schade, dan is de Expediteur niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.
 11. Kan de Expediteur ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een Derde of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook een Derde of ondergeschikte, indien zij op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware ook de Derde of ondergeschikte zelf partij bij de Overeenkomst.
 12. Wordt een Expediteur ter zake van beschadiging of verlies van een Zaak of vertraging in de aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de Overeenkomst of een door of namens de Expediteur gesloten overeenkomst tot vervoer, dan is hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit Overeenkomst zou zijn.

Artikel 12. Overmacht

 1. Ingeval van Overmacht blijft de Overeenkomst van kracht, de verplichtingen van de Expediteur worden echter voor de duur van de Overmacht opgeschort.
 2. Alle extra kosten veroorzaakt door Overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of terreinhuur, overlig- en staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de Opdrachtgever en dienen op eerste verzoek van de Expediteur aan deze te worden voldaan.

Artikel 13. Weigering vervoerders

Indien vervoerders weigeren voor aantal, gewicht enz. te tekenen, is de Expediteur voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk.

Dwingend recht

Artikel 14. Overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen

Deze Voorwaarden laten de artikelen 8:61 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW), 8:62 lid 1 en 2 BW, 8:63 lid 1, 2 en 3 BW onverlet.

Betaling

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

 1. De Opdrachtgever is verplicht de Expediteur de overeengekomen vergoedingen en de andere uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. bij aanvang van de Diensten te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het risico van koersschommelingen is voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De in lid 1 bedoelde bedragen zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van de Overeenkomst schade is opgetreden.
 4. Indien in afwijking van lid 1 van dit artikel door de Expediteur een krediettermijn wordt toegepast, is de Expediteur gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen.
 5. Bij opzegging of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen – ook toekomstige – van de Expediteur terstond en in hun geheel opeisbaar. In elk geval zullen alle vorderingen terstond en in hun geheel opeisbaar zijn indien: – het faillissement van de Opdrachtgever wordt uitgesproken, de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of anderszins de vrije beschikking geheel of voor een belangrijk deel over zijn vermogen verliest; – de Opdrachtgever een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt, in gebreke is met de nakoming van enige financiële verplichting jegens de Expediteur, ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of – ingeval van een rechtspersoon maatschap of vennootschap – indien deze ontbonden wordt.
 6. De Opdrachtgever is verplicht om op eerste vordering van de Expediteur zekerheid te stellen voor hetgeen de Opdrachtgever aan de Expediteur is verschuldigd dan wel wordt verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook, indien de Opdrachtgever zelf in verband met het verschuldigde reeds zekerheid heeft moeten stellen of heeft gesteld.
 7. De Expediteur is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en/of andere kosten, zo deze mocht worden verlangd. Alle gevolgen van het niet of niet dadelijk voldoen aan het verzoek van de expediteur tot een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever. Indien de Expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld, is hij gerechtigd van de Opdrachtgever onverwijlde betaling van het bedrag, waarvoor zekerheid is gesteld, te vorderen. Waar mogelijk pleegt Expediteur voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, neemt Expediteur de maatregelen die hem het beste voorkomen in het belang van de Opdrachtgever en informeert de Opdrachtgever daaromtrent
 8. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht in verband met de Overeenkomst door enige overheid in te vorderen dan wel na te vorderen of na te heffen bedragen alsmede daarmee samenhangende boetes aan de Expediteur te vergoeden. Voornoemde bedragen dienen eveneens door de opdrachtgever aan de expediteur te worden vergoed, indien de expediteur in verband met de Overeenkomst voor voornoemde bedragen door een door hem ingeschakelde derde wordt aangesproken.
 9. De Opdrachtgever zal de Expediteur te allen tijde vergoeden de bedragen die als gevolg van onjuist geheven vrachten en kosten, alsmede alle extra kosten die van de Expediteur in verband met de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd.
 10. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, van het uit anderen hoofde ter zake van de Diensten door de Opdrachtgever verschuldigde of van verdere op de Zaken drukkende kosten, met vorderingen van de Opdrachtgever of opschorting van voormelde vorderingen door Opdrachtgever is niet toegestaan.

Artikel 16. Toerekening betalingen en rechtelijke- buitengerechtelijke kosten

 1. Betalingen à conto worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied.
 2. De Expediteur is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is en bedragen 10% van de vordering met een minimum van € 100,-.

Artikel 17. Zekerheden

 1. De Expediteur heeft het recht de afgifte van Zaken, documenten en gelden, die de Expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, jegens een ieder te weigeren.
 2. De Expediteur heeft een retentierecht op alle Zaken, documenten en gelden die hij uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die Zaken.
 3. De Expediteur heeft een pandrecht op alle Zaken, documenten en gelden die de Expediteur uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die de Expediteur ten laste van de Opdrachtgever en / of de eigenaar van de Zaken heeft of zal krijgen.
 4. De Expediteur zal een ieder die ten behoeve van de Opdrachtgever Zaken aan de Expediteur toevertrouwt voor het verrichten van Diensten, kunnen beschouwen als door de Opdrachtgever gevolmachtigd tot het vestigen van een pandrecht op die Zaken.
 5. Indien bij afrekening een geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is, naar keuze van de Expediteur, de Opdrachtgever of hij die aflevering vordert gehouden op verzoek van de Expediteur het gedeelte over de verschuldigdheid waarvan overeenstemming bestaat terstond te voldoen en voor de betaling van het betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
 6. De Expediteur kan de in dit artikel genoemde rechten (pandrecht, retentie recht en recht om afgifte te weigeren) eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de Opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten en voor hetgeen bij wijze van rembours op de zaak drukt.
 7. Verkoop van enig onderpand geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.
 8. Op eerste verzoek van de Expediteur zal de Opdrachtgever zekerheid stellen voor door de Expediteur aan derden of overheden betaalde of te betalen kosten en andere kosten die de Expediteur maakt of voorziet te zullen maken ten behoeve van de Opdrachtgever, waaronder onder meer vracht, havenkosten, rechten, belastingen, heffingen en premies.
 9. De Expediteur is niet verplicht bij gebreke van documenten vrijwaringen af te geven of zekerheden te stellen. Indien de Expediteur een vrijwaring heeft afgegeven of zekerheid heeft gesteld, is zijn Opdrachtgever gehouden hem te vrijwaren tegen alle gevolgen daarvan.

Slotbepalingen

Artikel 18. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Expediteur kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval de Opdrachtgever:
  • zijn beroep of bedrijf geheel of voor een belangrijk deel staakt;
  • de vrije beschikking over zijn vermogen of een belangrijk deel daarvan verliest;
  • zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;
  • in staat van faillissement wordt verklaard;
  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt;
  • surseance van betaling aanvraagt;
  • de beschikking over zijn goederen of een belangrijk deel daarvan verliest ten gevolge van beslaglegging.
 2. Indien de Expediteur bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op vergoeding van geleden schade conform artikel 11, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat:
  • hij de Expediteur door aangetekend schrijven gemotiveerd heeft aangegeven waarin de Expediteur is tekort geschoten en deze daarbij een termijn van minimaal dertig dagen voor nakoming heeft gesteld en;
  • de Expediteur bij afloop van die termijn nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Indien de Opdrachtgever bij voortduring toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst kan de Expediteur onverminderd haar recht op vergoeding van geleden schade de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, nadat zij de Opdrachtgever door aangetekend schrijven een uiterste termijn van minimaal veertien dagen voor nakoming heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien door het stellen van een dergelijke termijn het belang van de Expediteur bij een ongestoorde exploitatie van zijn bedrijf op onevenredige wijze zou worden geschaad, kan zij ook zonder inachtneming van een uiterste termijn de Overeenkomst ontbinden.
 4. Geen der Partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 19. Procedures tegen derden

Gerechtelijke en arbitrale procedures tegen derden worden door de Expediteur niet gevoerd, tenzij deze zich daartoe op verlangen van de Opdrachtgever en voor diens rekening en risico bereid verklaart.

Artikel 20. Verjaring en verval

 1. Onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde verjaart elke vordering door het enkele verloop van negen maanden.
 2. Elke vordering jegens de Expediteur vervalt door het enkele verloop van 18 maanden.
 3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen, vangen aan op de dag volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgende op die waarop de benadeelde met de schade bekend is geworden. Onverminderd het hiervoor bepaalde, vangen voornoemde termijnen voor vorderingen met betrekking tot beschadiging, waardevermindering of verlies van de zaken aan op de dag volgende op dag waarop de Zaken door de Expediteur zijn afgeleverd of hadden moeten worden afgeleverd.
 4. In het geval de Expediteur door derden, waaronder enige overheid, wordt aangesproken, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan vanaf de eerste van de volgende dagen:
  – de dag volgende op die waarop de Expediteur door de derde in rechte is aangesproken;
  – de dag volgende op die waarop de Expediteur de tot hem gerichte vordering heeft voldaan.
  Indien de Expediteur of een door hem ingeschakelde derde in bezwaar en/of beroep is gegaan, vangen de in lid 1 en 2 genoemde termijnen aan op de dag volgende op die waarop de uitspraak in bezwaar en/of beroep definitief is geworden.
 5. Tenzij de situatie als bedoeld in lid 4 van dit artikel zich voordoet, begint, indien na de termijn van verjaring één van de partijen wordt aangesproken voor hetgeen door hem aan een derde is verschuldigd, een nieuwe termijn van verjaring te lopen die drie maanden beloopt.

Artikel 21. Rechtskeuze

 1. Alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Als plaats van vereffening en schaderegeling geldt de plaats van vestiging van de Expediteur.

Artikel 22. Citeertitel

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Nederlandse Expeditievoorwaarden”.

Geschillen

Artikel 23. Arbitrage

 1. Alle geschillen, die tussen de Expediteur en zijn wederpartij mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter in hoogste ressort worden beslist door drie arbiters conform het FENEX arbitragereglement. Het FENEX arbitragereglement en de actuele tarieven van de arbitrageprocedure zijn te lezen en downloaden via de FENEX website. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde staat het de Expediteur vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet door de wederpartij binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de Expediteur. Eveneens staat het de expediteur vrij vorderingen met een spoedeisend karakter in kort geding voor te leggen aan de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur.
 2. De arbitrage wordt beslecht door drie arbiters, tenzij geen der partijen een verzoek heeft ingediend om tot benoeming van arbiters over te gaan en partijen gezamenlijk aan het FENEXsecretariaat schriftelijk te kennen geven de arbitrage beslecht wensen te hebben door de door hen gezamenlijk benoemde arbiter, met als bijlage de schriftelijke verklaring van de door hen gezamenlijk benoemde arbiter inhoudende zijn/haar aanvaarding van de benoeming en de werking en geldigheid van het FENEX arbitragereglement.
 3. Eén der arbiters wordt benoemd door de Voorzitter respectievelijk Vice-voorzitter van de FENEX; de tweede wordt benoemd door de Deken der Orde van Advocaten van het arrondissement waarbinnen vorenbedoelde Expediteur is gevestigd; de derde wordt benoemd door beide aldus aangewezen arbiters in onderling overleg.
 4. De Voorzitter van de FENEX zal een ter zake van expeditie en logistiek deskundig persoon benoemen; de Deken der Orde van Advocaten zal verzocht worden een ter zake van expeditie en logistiek deskundige jurist te benoemen; als derde arbiter zal bij voorkeur gekozen moeten worden een persoon, die deskundig is ter zake van de tak van handel of bedrijf, waarin de wederpartij van de Expediteur werkzaam is.
 5. Waar toepasselijk zullen arbiters de bepalingen van internationale vervoersverdragen, waaronder onder meer het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR), toepassen.

FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek
PortCityII, Waalhaven Z.z. 19, 3e etage, Havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam
Postbus 54200, 3008 JE Rotterdam